fbpx

’t Sieraadje

Deze voorwaarden gelden voor bestellingen die zijn gedaan via de webshop van ’t Sieraadje Bergen. ’t Sieraadje Bergen is gevestigd aan de Voorstraat 144A, 1931AP te Egmond aan Zee. ’t Sieraadje is te bereiken op telefoonnummer +3161297720 of via de website www.tsieraadje.nl en per email info@tsieraadje.nl. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52499227. Ons BTW nummer is NL002069712B60. Betalingen ontvangen wij via bankrekeningnummer: NL14ABNA0626489164.

Privacy

Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door jou bestelde producten. Meer informatie over onze privacy policy vind je in ons privacy statement.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Bij elke overeenkomst dien je de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Als je sieraden hebt ontvangen die je niet hebt besteld, dan dien je ‘t Sieraadje hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou als klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien je als klant het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt ‘t Sieraadje per ommegaande langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je als klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heb je het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het bezorgen verwijzen we je naar de tabel verzendkosten. Deze kun je vinden op onze website. De sieraden worden met Post NL verstuurd. Bij grote pakketten krijg je een track en trace nummer. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of zoekgeraakte poststukken.

Artikel 5 Afkoelperiode 

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens jou. (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

5.2 Tijdens de zichttermijn heb je een herroeping recht, waarbij je de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5.4 Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren, inclusief prijskaartjes en gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan ’t Sieraadje te retourneren, conform de door ’t Sieraadje verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen uitsluitend retour gestuurd of geruild worden indien deze niet gebruikt zijn. Artikelen die verzegeld zijn kunnen alleen retour gestuurd worden indien het zegel niet verbroken is.

5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

5.6 Bij vooruitbetaling zal ’t Sieraadje het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan je terugbetalen, exclusief de betaalde verzendkosten.

5.7 Items die in de sale zijn aangeschaft worden niet vergoed en kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product maximaal twee dagen na bestelling bij Post NL aan te leveren voor verzending. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2. Producten die op maat gemaakt worden of aangepast dienen te worden, zullen tussen de 2 en 5 werkdagen aangeboden worden aan Post NL voor verzending. Je ontvangt hierover bericht.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief 21% btw. Kosten van verzending staan bij het artikel aangegeven. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of Paypal.

Artikel 8 Gebrekkig product

8.1 ‘t Sieraadje raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst schriftelijk per email (info@tsieraadje.nl) te melden.

Artikel 9 Garantie

9.1 ‘t Sieraadje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

9.2 Je kunt als koper echter geen beroep doen op garantie in geval van:

  1. normale slijtage;
  2. als je aan het artikel aangebrachte wijzigingen hebt aangebracht of laten aanbrengen;
  3. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  4. als je zelf of door een ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen hebt verricht of laten verrichten;
  5. beschadiging door parfum, water of andere vloeibare stoffen en/of schoonmaakmiddelen;
  6. indien je je niet hebt gehouden aan de bijgeleverde instructie.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je als koper op grond van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan ’t Sieraadje verschuldigde bedrag hebt voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ’t Sieraadje niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou als consument ontstane schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 ’t Sieraadje is nooit aansprakelijk voor eventuele materiele of immateriële schade die is onstaan door het dragen of gebruiken van een door ’t Sieraadje geleverd artikel of dienst.

Artikel 13 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via: info@tsieraadje.nl. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op je klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk Recht

14.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Bergen, januari 2022